Blog

Výzva na predkladanie ponúk: "Efektívne teplo a svetlo" - Osvetlenie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Spoločnosť ALUPLAST s.r.o. zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre projekt "Efektívne teplo a svetlo" - Osvetlenie.

Predmet zákazky je výmena/modernizácia osvetlenia výrobnej haly.

Dátum zverejnenia: 5.12.2021

Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2021 do 12:00.
Predĺžená lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2021 do 10:00.

Prípadné dodatočné otázky prosím smerujte výhradne emailom na adresu jakub.krajnak@aluplast.sk

Podklady výzvy TU

Upresnenie z 7.12.2021, dokumenty na stiahnutie TU:

  • požadovaný systém osvetlenia je vo forme sveteľného lištového systému v ktorom sú líniové svietidlá kotvené do nosných žlabov. Požadovaná maximálna vzdialenosť spodnej hrany svietidiel od SDK stropu je 10cm.
  • Príloha 2 vykres situacna schema osvetlenia vyrobnej haly OSVETLENIE Upresnenie.pdf - doplnenie dĺžky, šírky, výšky výrobnej haly
  • Priloha 7 Vykaz vymer OSVETLENIE Upresnenie.pdf - Zovšeobecnenie tech. špecifikácie svietidiel

Upresnenie č. 2 z 10.12.2021:

  • Požadovaná osvetlenosť 500 lx je vo výške 90cm od podlahy

Upresnenie č. 3 z 13.12.2021, dokument na stiahnutie TU:

  • Príloha 1 specifikacia predmetu zakazky OSVETLENIE Upresnenie c 3.pdf - Zmena požadovanej osvetlenosti z 500lx na 300lx vo výške 90cm od podlahy

Upresnenie č. 4 z 14.12.2021:

  • požadovaný lištový svetelný systém je bez senzorov (pohybových, na denné svetlo,...). Jedná sa o výrobnú halu, kde je pracovný ruch. Na začiatku smeny sa svetlo zapne, na konci sa vypne. Každá línia svietidiel ( 8 línií) sa ovláda samostatne vypínačom.

  • požadovaný lištový svetelný systém je bez núdzových modulov, bez núdzového osvetlenia. Táto funkcionalita nie je súčasťou projektu výzvy.

Upresnenie č. 5 z 17.12.2021, dokument na stiahnutie TU:

  • zmena doby realizácie do 90 kalendárnych dní (pôvodne do 3 kalendárnych týžďňov) od podpísania zmluvy o dielo
  • predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 21.12.2021, 10:00 hod
  • doplnenie zmluvných podmienok v bode 16. výzvy na predkladanie ponúk: „Objednávateľ (t. j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.“