Blog

  • Úvod
  • Blog
  • Aktuality
  • Výzva na predkladanie ponúk: "Efektívne teplo a svetlo" - Vykurovanie

Výzva na predkladanie ponúk: "Efektívne teplo a svetlo" - Vykurovanie

Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Spoločnosť ALUPLAST s.r.o. zverejňuje výzvu na predkladanie cenových ponúk pre projekt "Efektívne teplo a svetlo" - Vykurovanie.

Predmet zákazky je výmena/modernizácia vykurovacieho systému výrobnej haly.

Dátum zverejnenia: 5.12.2021

Lehota na predkladanie ponúk: 17.12.2021 do 12:00.
Predĺžená lehota na predkladanie ponúk: 21.12.2021 do 10:00.

Prípadné dodatočné otázky prosím smerujte výhradne emailom na adresu jakub.krajnak@aluplast.sk

Podklady výzvy TU

Upresnenie z 17.12.2021, dokument na stiahnutie TU:

  • zmena doby realizácie do 90 kalendárnych dní (pôvodne do 3 kalendárnych týžďňov) od podpísania zmluvy o dielo
  • predĺženie lehoty na predkladanie ponúk do 21.12.2021, 10:00 hod
  • doplnenie zmluvných podmienok v bode 16. výzvy na predkladanie ponúk: „Objednávateľ (t. j. prijímateľ NFP) si v rámci záväzkového vzťahu s dodávateľom vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom, a výsledky administratívnej finančnej kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.“