SLOVENERGOokno

Člen združenia Slovenergookno

Sme členom združenia SLOVENERGOokno. Združenie vzniklo spojením predtým existujúcich profesijných združení SLOVOKNO a ENERGOkno, ako dobrovoľné združenie subjektov, ktorých podnikateľské aktivity pokrývajú celý komplex problematiky spätej s projektovaním, výrobou, predajom a montážou výplní stavebných otvorov. Členmi sú nielen samotní výrobcovia okien a dverí, ale i dodávatelia izolačných skiel, profilov pre výrobu okien a dverí, ako aj rôznych iných doplnkov k týmto konštrukciám. Okrem toho má SLOVENERGOokno ambíciu združovať všetky subjekty bez ohľadu na ich základnú materiálovú bázu, t.j. rovnako výrobcov drevených, plastových i hliníkových konštrukcií. Objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť svojej činnosti chce SLOVENERGOokno dosiahnuť prostredníctvom úzkej spolupráce s odbornou verejnosťou, ktorú predstavujú vysoké školy, skúšobne, výskumné ústavy, ako aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja. Základným zmyslom a cieľom sekcie je nielen rozvoj podnikania, podpora a ochrana svojich členov, ale predovšetkým snaha o vytvorenie ďalšieho inštitútu ochrany zákazníkov a odberateľov.

V tejto veci združenie ďalej rozvíja

Na obidve značky kvality je vypracovaná samostatná metodika hodnotenia, ktorá vychádza z požiadaviek technických noriem, z požiadaviek konštrukčného riešenia výrobku, z požiadaviek na technologické postupy a z požiadaviek na jednoznačnú identifikáciu výroby a predaja celého výrobku i jeho hlavných komponentov.

Energetické štítkovanie okien

Energetické štítkovanie okien umožňuje spotrebiteľovi jednoduchý a presný odhad kvality energeticky ohodnoteného okna. Energetickým štítkovaním presnejšie identifikujeme efektívne okno ako celok a nesústreďujeme sa len na okenný rám, alebo zasklenie. Z tohto dôvodu sme sa dobrovoľne vybrali cestou energetického štítkovania našich produktov.